UVJETI KORIŠTENJA – MOBILNA

1. Usluga „A1 Xplore TV” (dalje u tekstu Usluga) dostupna je za aktivaciju A1 mobilnim pretplatnicima, A1 poslovnim korisnicima i A1 korisnicima na bonove (dalje u tekstu: Korisnici ili Korisnik) koji koriste sljedeće tarife:

A1 pretplatničke tarife:
 Bez granica S, M, L, XL, XXL
 Bez Granica S+, M+, L+, XL+, XXL+
 Bez granica S+, M+, L+, XL+, XXL+
 Internet bez granica XS, S, M, L
 Mobilni Internet S, M, L, XL
 Vip mobilni Internet S, M, L, XL
 Nova Savršena
 Ideal start
 Step i Tango
 Bez limita 50/55/111
 Savršena
 Vip Ideal 50
 Smart HGSN
 Vipme ideal
 Sve za mene 30/75/150
 Start 25/25+
 Easy + promo
 Vip Ideal promo
 Model 25 i 50
 Ideal Start+
 Mobilna S, M, L
 Mobilni Net S, M, L
 Mobilna Junior
 Mobilna S+
 Mobilna Start
 Mala
 Dobra
 Savršena
 Bezbrižna

A1 poslovni korisnici:

 Bez Granica S+ Biz, Bez Granica M+ Biz, Bez Granica L+ Biz, Bez Granica XL+ Biz, Bez Granica
XXL+ Biz, Bez Granica EU+ Biz
 Bez granica S VPN, Bez granica M VPN, Bez granica L VPN, Bez granica XL VPN, Bez granica
XXL VPN
 Bez Granica S+ VPN, Bez Granica M+ VPN, Bez Granica L+ VPN, Bez Granica XL+ VPN, Bez
Granica XXL+ VPN
 Bez limita 55 VPN, Bez limita 111 VPN, Bez limita 222 VPN, Bez limita 444 VPN, Bez limita 669
VPN
 Business Basic, Business Profi, Business Exclusive
 Business SIMPLE, Business START, Business STANDARD, Business ADVANCED, Business
EXPERT, Business PRESTIGE
 Komplet 100 VPN, Komplet 200 VPN, Komplet 400 VPN, Komplet 600 VPN
 Nova Savršena Biz, Savršena Biz
 Start 25 + VPN, Start + VPN, VPN Business Easy promo, Sve za posao 30, Sve za posao 75
 Step VPN, Tango VPN, Swing VPN
 VPN Gold, VPN Premium, VPN po mjeri
 VPN 30, VPN 50, VPN 100
 Dnevni Internet 1 GB, Dnevni Internet 5 GB, Dnevni Internet 10 GB, Dnevni Internet 20 GB,
Dnevni Internet 30 GB, Dnevni Internet S, Dnevni Internet M, Dnevni Internet L,
 Biz Mobilna S, Biz Mobilna M, Biz Mobilna L, Biz Mobilna XL, Biz Mobilni Net S, Biz Mobilni
Net M, Biz Mobilni Net L
 Start Biz, Mala Biz, Savršena Biz, Bezbrižna Biz, Premium Biz

A1 korisnici bonova:

 Hoću Vip
 Hoću Fiksnu
 Vipme call
 Hoću Sve
 Hoću SMS
 Vipme send
 Za dvoje
 International
 Hoću fiksnu plus
 Hoću sve plus
 Hoću vip plus
 Hoću sms plus
 Hoću sve plus PROMO
 Start na bonove
 Non Stop
 Non Stop+
 miniZakon
 Zakon!
 Loodilo
 Za Zen
 Za Chill
 Za Snap
 Za Ziv
 Internet na bonove
 Dnevni Internet na bonove
 Za Cool
 Spikalica
 Sharealica
 Surferica
 Strimalica
 Fleterica

2. Ponuda A1 Xplore TV 3 mj. bez mjesečne naknade od 11.10.2019. omogućuje A1 privatnim i
poslovnim pretplatnicima mobilnih govornih i podatkovnih tarifa te korisnicima usluga bez mjesečne naknade (prepaid) koji prvi put aktiviraju A1 Xplore TV uslugu pravo korištenja usluge bez plaćanja mjesečne naknade za prva 3 obračunska razdoblja. Nakon prva 3 obračunska razdoblja obračunat će se naknada za uslugu sukladno važećem Cjeniku.
Iznos mjesečne naknade obračunava se proporcionalno danima korištenja usluge tijekom obračunskog razdoblja za A1 pretplatničke tarife i A1 poslovne korisnike. Za korisnike A1 tarifa na bonove usluga je aktivna 30 dana od uključenja za što će se naplatiti mjesečna naknada ukoliko korisnik nema aktivnu promociju. Usluga će se produljiti na novih 30 dana ukoliko korisnik ima dovoljno novaca na računu ili je sam ne deaktivira.

3. Svim Korisnicima koji u razdoblju od 01.04.2017. aktiviraju A1 Xplore TV uslugu omogućuje se promotivno korištenje Streaming opcije bez limita. Promotivna pogodnost omogućuje 100% popusta na mjesečnu naknadu Streaming opcije bez limita. Navedenu promociju za Streaming opciju bez limita mogu koristiti novi i postojeći A1 Xplore TV korisnici. Streaming opcija bez limita omogućuje neograničeno korištenje podatkovnog prometa kod reprodukcije sadržaja unutar A1 Xplore TV usluge bez dodatne naplate. Mjesečna naknada za korištenje Streaming opcije bez limita utvrđena je važećim Cjenikom. Streaming opciju bez limita je moguće koristiti sve dok u tarifi ili podatkovnoj opciji postoje preostali MB. Nakon što Korisnik iskoristi sve MB iz tarife ili podatkovne opcije, Streaming opcija bez limita će biti onemogućena.

4. Za razmatranje prigovora korisnika na tehničke poteškoće potrebno je istu prijaviti tijekom
trajanja Plati pa vidi događaja. Prigovori pristigli nakon završetka Plati pa vidi događaja odbacit će se kao nepravodobni. Kod podnošenja prigovora korisnika potrebno je dostaviti dokaz da je osigurana minimalna brzina koja je propisana u točki 7.

5. A1 Xplore TV usluga omogućuje pristup određenom televizijskom sadržaju iz A1 ponude putem prijemnih uređaja na teritoriju država članica EEA.

6. Uređaji na kojima se može koristiti Uslugu su smartphone-i, računala te tableti. Uslugu je moguće koristiti samo preko smartphone-a i tableta na Android i iOS operativnom sustavu. Korisnik je dužan prije aktivacije usluge provjeriti raspoloživost usluge za prijemni uređaj na kome namjerava uslugu koristiti (značajke uređaja putem kojih možete koristiti uslugu dostupna je na www.A1xploretv.hr).

Korisnik mora osigurati ispravno funkcioniranje prijemnog uređaja. Za korištenje usluge potrebno je sa prijemnim uređajem biti spojen na Internet, imati instaliranu potrebnu aplikaciju te posjedovati dodatne računalne programe, ovisno o prijemnom uređaju. Za korištenje usluge pristupnog uređaja računala na računalo je neophodno instalirati dodatnu aplikaciju, a pri tome je potrebno provjeriti stanje (posebno slobodan prostor te općenitu funkcionalnost prijemnog uređaja).

7. Uslugu je moguće koristiti u vremenu u kojem je prijemni uređaj spojen na Internet, bez obzira radi li se o spajanju putem mobilnog Interneta, kućnih instalacija, wireless veza ili Hot Spotova.

Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge „A1 Xplore TV” potreban kvalitetan pristup Internetu te da korištenje usluge ovisi o uvjetima i kvaliteti internetske veze. Za optimalnu kvalitetu slike i usluge potrebna je kontinuirana minimalna brzina od 2 Mbit/s.

8. Aktivirana usluga automatski će se produžavati za naredni mjesec sve dok korisnik ne zatraži isključenje usluge sukladno točki 14. ovih Uvjeta.

9. Uključena usluga se produžava svaki naredni mjesec za A1 pretplatnike i A1 poslovne korisnike (ukoliko A1 pretplatnik ili A1 poslovni korisnik nije u postupku suspenzije), o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.
Uključena usluga se produžava svaki naredni mjesec za A1 korisnike bonova ukoliko korisnik ima dovoljan iznos na računu za obnovu usluge, o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.

10. Detaljne upute vezane za proces registracije i uključenje usluge „A1 Xplore TV” dostupne su na www.A1xploretv.hr

11. Usluga „A1 Xplore TV” može se uključiti (aktivirati) putem web sučelja uz navođenje mobilnog broja telefona koji pripada A1 pretplatničkoj tarifi na kojoj je moguća aktivacija Usluge. Korisnik će prilikom aktivacije usluge dobiti jedinstvenu privremenu lozinku na svoj mobilni broj u svrhu
autentifikacije korisničkog računa, osim u slučaju da za prijavu koristi Moj A1 podatke. Uslugu je moguće aktivirati i pozivom na Službu za korisnike na broj 0800 091 091 ili na prodajnom mjestu.

12. Usluga „A1 Xplore TV” se za korisnike A1 poslovnih tarifa može uključiti isključivo pozivom u Službu za poslovne korisnike, pisanim putem ili na prodajnom mjestu.
Usluga „A1 Xplore TV” se za A1 korisnike bonova može uključiti putem web sučelja uz pružanje mobilnog broja telefona koji pripada A1 tarifi na bonove, slanjem poruke sadržaja XPLORETV na broj 13180 ili pozivom u Službu za korisnike na broj 0800 091 091. Korisnik će prilikom aktivacije
usluge dobiti jedinstvenu privremenu lozinku na svoj mobilni broj u svrhu autentifikacije korisničkog računa osim u slučaju da za prijavu koristi Moj A1 podatke.

13. Za korištenje usluge na prijemnim uređajima s kojima se koriste djeca i maloljetnici, odgovornost je zakonskih zastupnika, kao i onemogućavanje pristupa dijelu sadržaja ovisno o dobnom ograničenju sadržaja i uzrastu djeteta.

14. Isključenje (deaktivacija) usluge za A1 Xplore TV korisnike A1 pretplatničkih tarifa može se zatražiti pisanim putem ili pozivom Službe za poslovne korisnike na 0800 091 091, na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska ili slanjem poruke sadržaja NEXPLORETV na broj 13231.

Isključenje usluge za A1 Xplore TV korisnike A1 poslovnih tarifa može se zatražiti isključivo pozivom u Službu za poslovne korisnike, pisanim putem ili odlaskom na prodajno mjesto na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska.

Isključenje usluge za A1 Xplore TV korisnike A1 bonova može se zatražiti slanjem poruke sadržaja NEXPLORETV na broj 13180, putem web sučelja ili pozivom u Službu za korisnike na broj 0800 091091 na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska. Ako korisnik deaktivira uslugu za
vrijeme trajanja obračunskog razdoblja (pr. od 17.5 do 17.6.) uslugu će moći koristiti sve do isteka obračunskog razdoblja.

15. U slučaju promjene tarife na neku od tarifa koje nisu na popisu A1 pretplatničkih mobilnih tarifa, A1 poslovnih tarifa ili A1 tarifa na bonove iz točke 1., A1 Xplore TV će se automatski isključiti, a Korisnik više neće imati pravo na korištenje A1 Xplore TV usluge.

16. U slučaju promjene ugovora (s A1 bonova na A1 pretplatu ili obrnuto, s A1 pretplatničke tarife na A1 poslovnu tarifu ili obrnuto, s A1 bonova na A1 poslovnu tarifu ili obrnuto) usluga A1 Xplore TV će se deaktivirati.

17. Reaktivacija usluge za A1 pretplatnike i A1 poslovne korisnike je moguća u jednom obračunskom razdoblju.

18. Uslugu A1 Xplore TV A1 pretplatnik može koristiti na 4 različita prijemna uređaja, ali maksimalno 1 u isto vrijeme.

19. Svi televizijski programi i ostali sadržaj kojem se može pristupiti putem „A1 Xplore TV” usluge mogu se koristiti isključivo u privatne svrhe. Strogo je zabranjeno sadržaj kojem se pristupa putem usluge „A1 Xplore TV” javno prikazivati, dalje prenositi ili na bilo kakav način objavljivati javnosti.

20. Obzirom da prilikom korištenja usluge „A1 Xplore TV” dolazi do povećanog korištenja podatkovnog prometa, downloada i uploada A1 pretplatnik ima mogućnost u svrhu optimizacije
troškova koristiti jednu od sljedećih opcija: ugovaranje većih paketa mobilnog interneta, spajanje preko kućnih instalacija, korištenje već ugovorenih usluge wireless pristupa internetu, besplatnih
Hot Spotova itd.

21. A1 Hrvatska zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem web stranice www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 24.8.2020. godine.